Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ´Sterrestof´, hierna te noemen “Verkoper”, zijn bij uitsluiting deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De verkoop overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

2. Prijzen/Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

 

3. Retouren/klachten

3.1 Mocht u niet tevreden zijn over een artikel, dan kunt u het artikel binnen 7 dagen na ontvangst retour sturen.

3.2 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

• Stuur een e-mail naar sterrestof2810 (@) gmail.com zodat Verkoper uw zending kan verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.

• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

• Adresseer de artikelen

• Vermeld uw bank- of girorekeningnummer

3.3 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

3.4 Verzending is voor rekening en risico van de koper. Dit risico houdt in dat de koper de kosten voor het retour zenden betaald en dat Verkoper niet aansprakelijk is voor het zoekraken of beschadiging tijdens retour zenden.

3.5 Na correcte ontvangst van het artikel betaalt Verkoper het aankoopbedrag terug (binnen 5 werkdagen).

3.6 Na ontvangst dient u de artikelen te controleren  of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Verkoper daarvan binnen 7 kalenderdagen na levering op de hoogte te stellen, via mail of brief.

3.7 Indien binnen de termijn van 7 kalenderdagen geen schriftelijke of online reacties zijn ontvangen, heeft Verkoper volledig aan haar leveringsverplichtingen voldaan en worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.

 

4. Betalingen

4.1 Betalingen via overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Verkoper. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.

 

5. Levering

5.1 De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Verkoper worden teruggestort.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

7. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Verkoper in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt of repareert. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

 

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Verkoper (dan wel door u ingeschakelde derden), is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

8.2 De administratie van Verkoper geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verkoper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.3 Verkoper streeft ernaar de foto's zo duidelijk mogelijkheid op haar website te plaatsen, u een reëel beeld krijgt van de kleur van de stoffen. Echter, beeldschermen staan verschillend afgestemd, waardoor de kleuren op het beeldscherm iets kunnen afwijken van de echte kleuren.

10.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

12. Gegevens Verkoper:

Sterrestof

E. Vogel

Beatrijsstraat 81

2531 XD Den Haag

Nederland

tel. 06-14205992

mail: sterrestof2810 (@) gmail.com

Bankrekening: NL86 INGB 0008 1459 87

Btw nr 144879888B01